ehemalige ev. Kirche, Witten-Buchholz

Buchholzer Straße 31

       

 

Baugeschichte der ev. Kirche Witten-Buchholz  Glocken der ev. Kirche Witten-Buchholz